db

Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
2 Ông Hoàng Công Vĩnh
Chủ tịch
3 Ông Vũ Quý Hà
Ủy viên
4 Ông Thân Thế Hà Ủy viên
5 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên
6 Bà Nghiêm Phương Nhi
Ủy viên
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
1 Ông Hoàng Xuân Vịnh
Tổng Giám đốc
2 Ông Lê Văn Thắng
Phó Tổng Giám đốc
3 Ông Hoàng Quang Thoa
Phó Tổng Giám đốc
4 Ông Nguyễn Minh Sơn
Phó Tổng Giám đốc
5 Ông Trần Quang Hưng Phó Tổng Giám đốc
III BAN KIỂM SOÁT  
1 Ông Đặng Thanh Huấn Trưởng Ban
2 Ông Lê Tiến Phụng
Thành viên
3 Ông Đặng Xuân Hùng
Thành viên
4 Ông Đặng Huy Thạch
Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga
Thành viên
IV CHI NHÁNH PHÍA NAM  
1 Ông Lê Quang Uyên Phương
Giám đốc Chi nhánh

XMCP